NetGeist HR privatumo politika

UAB „Neurotechnology“ (įmonės kodas: 120441850, adresas: Laisvės pr. 125A, Vilnius, Lietuva, el. paštas: info@netgeist.ai) ir su ja susijusiose įmonėse labai rimtai žiūrima į vartotojų privatumą ir asmens duomenų apsaugą. Šioje privatumo politikoje nustatome duomenų apsaugos standartus ir aprašome, kaip informacija iš Vartotojo (toliau - Vartotojas) renkama, naudojama, tvarkoma ir atskleidžiama hr.netgeist.ai Svetainėje ir Paslaugose. Ši privatumo politika taikoma hr.netgeist.ai svetainei (toliau - Svetainė) ir visiems programinės įrangos produktams bei susijusioms paslaugoms, kurias siūlo hr.netgeist.ai Svetainė. Šios privatumo politikos tikslas - užtikrinti tinkamas ir nuoseklias potencialių klientų ir esamų klientų asmens duomenų tvarkymo apsaugos priemones „Neurotechnology“ ir su ja susijusiose įmonėse pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (2016 m. balandžio 27 d. Reglamentas (ES) 2016/679, toliau - BDAR) ir kitų taikomų duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus.

Asmeninės informacijos rinkimas ir saugojimas

Mes galime rinkti asmenį identifikuojančią informaciją, įskaitant IP adresą ir kitą su interneto serverio tiekėju susijusią informaciją, kai Naudotojas:

 • Apsilanko Svetainėje.
 • Užsiregistruoja Svetainėje.
 • Užpildo formą.
 • Prenumeruoja naujienlaiškį.
 • Atlieka kitus veiksmus, susijusius su Svetaine, hr.netgeist.ai programinės įrangos produktais ir debesijos paslaugomis.

Mes galime tvarkyti šiuos Vartotojo pateiktus asmens duomenis:

 • Vardas ir (arba) įmonės pavadinimas.
 • El. paštas.
 • Svetainės adresas.
 • Telefonas.
 • Adresas.
 • Nuotraukos.
 • Su sąskaita faktūra susijusi informacija.

Vartotojo asmens duomenų pateikimas Svetainėje, be kita ko, laikomas aiškiu Vartotojo sutikimu tvarkyti šiuos asmens duomenis vienu ar keliais konkrečiais šioje privatumo politikoje nurodytais tikslais. Prieš pateikdamas nuotraukas su kitais asmenimis į Svetainę, Naudotojas turi gauti jų sutikimą.

Atkreipkite dėmesį, kad nuotraukos, kurias Naudotojas pateikia į hr.netgeist.ai Svetainę ar Paslaugas, gali būti tvarkomos, kad būtų galima unikaliai identifikuoti ar autentifikuoti nuotraukoje esantį asmenį, tačiau tik tuo atveju, jei toks tvarkymas yra būtinas prašomoms paslaugoms teikti. Naudotojo asmens duomenis saugosime visą sutarties galiojimo laikotarpį ir senaties terminą, kaip apibrėžta galiojančiuose teisės aktuose, arba tol, kol bus atšauktas sutikimas dėl tiesioginės rinkodaros ar kito sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo.

Vartotojas gali lankytis Svetainėje anonimiškai ir atsisakyti pateikti asmeninę informaciją, kai to prašoma, tačiau tai gali trukdyti Vartotojui naudotis tam tikra Svetaine ir paslaugomis, taip pat vertinti hr.netgeist.ai Svetainės teikiamas paslaugas ir programinės įrangos produktus.

Vartotojui lankantis Svetainėje, mes galime rinkti tam tikrą neasmeniškai identifikuojančią informaciją:

 • Naršyklės tipą.
 • Operacinė sistema.
 • Pasaulio regionas.
 • Kitą panašią informaciją.

Mes galime naudoti slapukus - specialius failus, kuriuos naršyklė gali įrašyti Vartotojo kompiuteryje, kad išsaugotume tam tikrą informaciją apie kiekvieną apsilankymą Svetainėje ir taip pagerintume Svetainės naudotojo patirtį. Vartotojas gali išjungti slapukų naudojimą Vartotojo naršyklėje, tačiau kai kurios Svetainės dalys gali tinkamai neveikti.

Naudojame „Hotjar“, kad geriau suprastume savo naudotojų poreikius ir optimizuotume šią paslaugą bei patirtį. „Hotjar“ yra technologinė paslauga, padedanti mums geriau suprasti mūsų naudotojų patirtį (pvz., kiek laiko jie praleidžia kokiuose puslapiuose, kokias nuorodas pasirenka spausti, kas naudotojams patinka ir nepatinka ir t. t.), o tai leidžia mums kurti ir palaikyti mūsų paslaugą atsižvelgiant į naudotojų atsiliepimus. „Hotjar“ naudoja slapukus ir kitas technologijas, kad rinktų duomenis apie mūsų naudotojų elgesį ir jų įrenginius. Tai apima įrenginio IP adresą (apdorojamas sesijos metu ir saugomas deidentifikuota forma), įrenginio ekrano dydį, įrenginio tipą (unikalius įrenginio identifikatorius), naršyklės informaciją, geografinę vietą (tik šalies) ir pageidaujamą kalbą, kuria rodoma mūsų svetainė. Šią informaciją „Hotjar“ mūsų vardu saugo pseudoniminiame naudotojo profilyje. Sutartimi „Hotjar“ draudžiama parduoti bet kokius mūsų vardu surinktus duomenis.

Jokių kitų asmeninių duomenų apie jus iš kitų šaltinių nerenkame. Jei manote, kad galime turėti daugiau jūsų asmens duomenų, nei pateikėte, galite paprašyti mūsų palaikymo komandos info@netgeist.ai pateikti visus turimus jūsų asmens duomenis ir paprašyti juos ištrinti. Tokiu atveju turėsite įrodyti savo tapatybę.

Asmeninės informacijos naudojimas

Naudotojo asmeninę informaciją galime naudoti:

 • Teikiant Vartotojo užsakytas paslaugas.
 • Paslaugos demonstracinei versijai įvertinti.
 • Vartotojo paskyrai tvarkyti.
 • Teikti pagalbą ir gerinti klientų aptarnavimą.
 • Tobulinti mūsų Svetainę ir paslaugas.
 • Siųsti periodinius reklaminius el. laiškus, naujienlaiškius ir vykdyti kitą Svetainės veiklą, kuri gali būti naudinga Vartotojui.

Naudotojo el. paštą galime naudoti siųsdami Naudotojui informaciją, atnaujinimus, atsakydami į užklausas, klausimus, reklaminę medžiagą ir pan. Jei Vartotojas dalyvauja Svetainės adresatų sąraše, Vartotojas gali gauti įmonės naujienas, susijusių produktų ar paslaugų atnaujinimus, pasiūlymus ir pan. Vartotojas gali bet kada atsisakyti dalyvauti Svetainės siunčiamų laiškų sąraše naudodamasis išsamiomis instrukcijomis, pateiktomis kiekviename siunčiamų laiškų sąraše, arba susisiekęs su mumis el. paštu info@netgeist.ai

Asmeninės informacijos apsauga

Mes dedame visas pastangas, kad įgyvendintume įvairias technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti Vartotojo asmeninę informaciją, kai Vartotojas naudojasi hr.netgeist.ai Svetaine, programinės įrangos produktais ir paslaugomis. Esame įsipareigoję imtis tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad apsaugotume asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, neteisėto tvarkymo, atsitiktinio praradimo ar sugadinimo ir neteisėto sunaikinimo. Jautri asmeninė informacija perduodama naudojant SSL protokolą, kuris yra šifruojamas ir apsaugotas skaitmeniniais parašais. Tačiau visiškai saugių skaitmeninės informacijos perdavimo, apdorojimo ir saugojimo metodų nėra, todėl negalime garantuoti, kad informacija niekada nebus netinkamai panaudota. Naudotojas taip pat privalo užtikrinti tinkamas technines ir organizacines priemones, kad iš savo pusės užtikrintų duomenų apsaugą ir atitiktį taikomiems duomenų apsaugos teisės aktams.

Norėdamas pasinaudoti teise būti pamirštam, Naudotojas turi kreiptis į mus su prašymu ištrinti jo paskyrą ir susijusius asmens duomenis iš mūsų serverių. Kai paskyra bus ištrinta, ištrinsime visus naudotojo mums pateiktus asmens duomenis.

Naudotojas, turintis klausimų ar skundų, susijusių su Naudotojo asmens duomenų tvarkymu, gali tiesiogiai susisiekti su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu per kontaktinę formą.

Asmens duomenų tvarkymo principai

Gerbiame kiekvieno Naudotojo privatumo teises ir interesus. Tvarkydami asmens duomenis „Neurotechnology“ ir su ja susiję subjektai laikysis šių principų:

 • Asmens duomenys bus tvarkomi teisėtai, sąžiningai ir skaidriai duomenų subjekto atžvilgiu.
 • Asmens duomenys bus renkami konkrečiais, aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais ir bus tvarkomi laikantis šių tikslų.
 • Asmens duomenys bus renkami tik tiek, kiek būtina prašomoms paslaugoms teikti.
 • Asmens duomenys bus tikslūs ir, jei reikia, nuolat atnaujinami.
 • Asmens duomenys bus saugomi tokia forma, kad duomenų subjektus būtų galima identifikuoti ne ilgiau, nei to reikia tikslams, dėl kurių asmens duomenys tvarkomi.
 • Asmens duomenys bus tvarkomi taip, kad būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo neleistino ar neteisėto tvarkymo ir nuo atsitiktinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo, naudojant tinkamas technines ar organizacines priemones.

Naudotojo teisės

Bet kuris Naudotojas gali pasiteirauti apie savo asmens duomenų, kuriuos saugo ar tvarko „Neurotechnology“ ir su ja susijusios įmonės, pobūdį. Visus tokius prašymus dėl prieigos galima pateikti kreipiantis į mus el. paštu info@netgeist.ai

Jei kokie nors asmens duomenys yra netikslūs arba neišsamūs, Naudotojas gali prašyti juos ištaisyti. Naudotojas pats atsako už tai, kad mums pateiktų tikslius savo asmens duomenis ir informuotų apie bet kokius jų pasikeitimus.

Jei Naudotojas įrodys, kad tikslas, kuriuo duomenys tvarkomi, nebėra teisėtas ar tinkamas, duomenys bus ištrinti, nebent įstatymai reikalauja kitaip.

Jei Vartotojo asmens duomenų tvarkymas tam tikru tikslu grindžiamas jo sutikimu, Vartotojas turi teisę bet kada atšaukti savo sutikimą tokiam tvarkymui, ir mes nedelsdami nutrauksime jo asmens duomenų tvarkymą tokiu tikslu. Vartotojas turi teisę reikalauti ir gauti mūsų tvarkomus jo asmens duomenis kompiuterio skaitomu formatu.

Į Vartotojų prašymus dėl jų asmens duomenų tvarkymo atsakysime nemokamai ir be nepagrįsto delsimo, ne vėliau kaip per vieną mėnesį. Galime atmesti tokius prašymus, jei jie bus laikomi nepagrįstais arba pertekliniais, tokiu atveju pateiksime atmetimo argumentus.

Dalijimasis asmenine informacija

Mes niekam neatskleidžiame Vartotojo asmeninės informacijos, išskyrus atvejus, kai manome, kad tai būtina siekiant laikytis įstatymų, vykdyti mūsų politiką arba apsaugoti mūsų ar kitų asmenų teises. Tai neapima patikimų trečiųjų šalių, kurios padeda mums valdyti mūsų verslą ir teikti paslaugas, jei jos sutinka išlaikyti Vartotojų asmenį identifikuojančios informacijos konfidencialumą. Reikalausime, kad išorės trečiųjų šalių tiekėjai, tvarkydami asmens duomenis, laikytųsi privatumo politikos standartų arba garantuotų bent tokį patį apsaugos lygį kaip ir mes. Tokios pasirinktos trečiosios šalys turės prieigą prie tam tikrų asmens duomenų tik taikytinoje sutartyje nurodytoms paslaugoms teikti. Jei nuspręsime, kad tiekėjas nesilaiko šių įsipareigojimų, nedelsdami imsimės atitinkamų veiksmų. Asmens neidentifikuojanti informacija gali būti perduodama trečiosioms šalims rinkodaros ir kitais tikslais.

Be to, asmens duomenys gali būti perduodami tik tuo atveju, jei laikomasi taikomų teisinių reikalavimų ir jei juos gaunantis subjektas užtikrina, kad perduodant ir vėliau tvarkant duomenis bus laikomasi BDAR. Bet koks asmens duomenų perdavimas duomenų gavėjams trečiosiose šalyse už Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų arba tarptautinėms organizacijoms bus vykdomas griežtai laikantis taikomų BDAR reikalavimų ir bus grindžiamas Europos Komisijos ar kitų kompetentingų institucijų patvirtintomis standartinėmis sutarčių sąlygomis arba kitomis priemonėmis / susitarimais / leidimais, kurie leidžia tokį perdavimą.

Tam tikrus asmens duomenis galime atskleisti reaguodami į teisinių institucijų teisėtus prašymus arba siekdami apsaugoti savo teisines teises, arba kritiniu atveju, kai kyla grėsmė asmens sveikatai ar saugumui.

Tiesioginė rinkodara

Mes galime naudoti asmens kontaktinę informaciją, kad pasiūlytume savo produktus ir paslaugas be jo išankstinio sutikimo tiesioginės rinkodaros tikslais, jei jis yra mūsų esamas ar buvęs klientas. Kitais atvejais nenaudosime asmens duomenų, kad pasiūlytume jam ar jai mūsų programinės įrangos produktus ir paslaugas, nebent asmuo būtų davęs išankstinį sutikimą. Užtikrinsime, kad bet kuris asmuo galėtų lengvai atsisakyti gauti tokius rinkodaros pranešimus.

Interneto rinkodara ir lankytojų analizė

Svetainėje naudojamos „Google, Inc.“ („Google“) teikiamos žiniatinklio analizės paslaugos. Šiose paslaugose naudojami slapukai, t. y. tekstiniai failai, dedami į Naudotojų kompiuterį, kurie padeda svetainei analizuoti, kaip naudotojai naudojasi svetaine. Slapukų sukurtą informaciją apie Naudotojų naudojimąsi svetaine (įskaitant Naudotojų IP adresą) „Google“ perduoda ir saugo savo serveriuose. Šią informaciją „Google“ naudos siekdama įvertinti, kaip Naudotojai naudojasi svetaine, rengti svetainių veiklos ataskaitas svetainių operatoriams ir teikti kitas su svetainių veikla ir interneto naudojimu susijusias paslaugas. „Google“ taip pat gali perduoti šią informaciją trečiosioms šalims, jei to reikalauja įstatymai arba jei tokios trečiosios šalys tvarko informaciją „Google“ vardu. „Google“ nesieja naudotojų IP adresų su jokiais kitais „Google“ turimais duomenimis. Vartotojas gali atsisakyti naudoti slapukus pasirinkdamas atitinkamus nustatymus savo naršyklėje, tačiau atkreipkite dėmesį, kad tai padaręs Vartotojas gali negalėti naudotis visomis šios svetainės funkcijomis. Naudodamasis šia svetaine, Naudotojas sutinka, kad „Google“ tvarkytų Naudotojo duomenis pirmiau nurodytu būdu ir tikslais.

Trečiųjų šalių svetainės

Mūsų svetainėje, programinės įrangos produktuose ir paslaugose gali būti nuorodų į kitas svetaines ar paslaugas, taip pat kitos svetainės ar paslaugos gali turėti nuorodų į mūsų svetainę, programinės įrangos produktus ar paslaugas. Mes nekontroliuojame šių trečiųjų šalių svetainių, programinės įrangos ar paslaugų. Šios trečiųjų šalių svetainės, programinė įranga ar paslaugos gali turėti atskiras sąlygas ir taisykles. Mes neprisiimame jokios atsakomybės ar įsipareigojimų už šių susietų trečiųjų šalių svetainių ar paslaugų turinį ar veiklą.

Vaikų privatumo internete apsauga

Svetainė, mūsų programinės įrangos produktai ir paslaugos nėra skirti vaikams naudotis ar pritraukti. Nerenkame jokios informacijos iš asmenų, kurie, kaip žinome, yra jaunesni nei 16 metų. Jaunesni nei 16 metų vartotojai neturėtų pateikti savo asmens duomenų, norėdami užsiprenumeruoti mūsų el. pašto naujienlaiškius ir paslaugas, o mes ištrinsime visus tokius duomenis, jei apie juos sužinosime.

Šios privatumo politikos pakeitimai

Pasiliekame teisę prireikus keisti privatumo politiką, pavyzdžiui, kad atitiktume įstatymų, kitų teisės aktų, „Neurotechnology“ praktikos ir procedūrų pakeitimus arba duomenų apsaugos institucijų nustatytus reikalavimus.

Jei nuspręsime pakeisti šią privatumo politiką, atnaujinsime šį puslapį kartu su toliau nurodyta pakeitimo data. Raginame Naudotoją dažnai tikrinti šią privatumo politiką, kad sužinotumėte apie bet kokius atnaujinimus. Jūs suprantate ir sutinkate, kad esate atsakingas už tai, kad periodiškai tikrintumėte, ar ši Privatumo politika nėra atnaujinta, kad būtumėte informuotas apie bet kokius pakeitimus.

Privatumo politika ir hr.netgeist.ai Svetainės bei Paslaugų asmens duomenų tvarkymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai.

Ši Privatumo politika paskutinį kartą atnaujinta 2018 m. gruodžio 07 d.

Vartotojo sutikimas su šiomis sąlygomis

Naudodamiesi mūsų Svetaine, programinės įrangos produktais ir paslaugomis sutinkate su šia privatumo politika. Naudojimasis Svetaine, programinės įrangos produktu ir paslaugomis po to, kai ši Privatumo politika bus pakeista, reiškia, kad sutinkate su pakeistomis sąlygomis. Jei nesutinkate su šia Privatumo politika, nesinaudokite mūsų Svetaine, programinės įrangos produktais ir paslaugomis.